Reglement Rommelmarkt Sint Kruis

Reglement Rommelmarkt Sint Kruis

Artikel 1 Begripsomschrijvingen:

a. Rommelmarkt : in Sint Kruis jaarlijks te houden rommelmarkten.

b. Grondplaats : een plaats die per 6 meter wordt verhuurd, plaats is ca. 12m²

d. Rommelmarktcommissie : de in artikel 2 genoemde commissie.

e. Rommelmarktmeester : degene die verantwoordelijk is voor de toewijzing van de plaatsen en de algehele gang van zaken op de dag van de rommelmarkt.

f. Huurder : degene die staat ingeschreven voor de huur van een standplaats en/of grondplaats.

Artikel 2 Rommelmarktcommissie:

De rommelmarktcommissie bestaat uit leden van de Stichting Dorpsgemeeschap Sint Kruis en FC Peperbusse. De rommelmarktcommissie voert haar werkzaamheden uit in overleg met het bestuur van de hiervoor genoemde stichting

Artikel 3 Dag, plaats en tijdstip van de rommelmarkt:

De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 27 mei 2023. De locatie is het “voetbalveld” in Sint Kruis, gelegen ter hoogte van Roeselaerestraat 10, Sint Kruis. Het tijdstip is: van 07.00 tot 16.00 uur. Vanaf 7.00 uur gaat het veld open, eerder krijgen de deelnemers geen toegang tot het terrein.

Artikel 4 Inschrijving:

Voor de rommelmarkt zijn maximaal 65 plaatsen beschikbaar. Door middel van de media en internet wordt de mogelijkheid tot inschrijven bekend gemaakt. Tevens wordt naar de huurders van het vorige jaar informatie gestuurd. Met betrekking tot de inschrijving gelden de volgende regels:

1. Inschrijving vindt plaats via de website www.fcpeperbusse.com. Telefonische inschrijvingen en inschrijvingen per e-mail zijn niet mogelijk.

2. De kosten bedragen €6,- voor een grondplaats van ca. 12m²

3. De beschikbare plaatsen worden toegewezen door de rommelmarktcommissie. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de huurder met betrekking tot de plaats op de markt.

4. De huurder ontvangt na inschrijving een bevestiging. De huur van de grondplaats dient uiterlijk 7 dagen na datum van de bevestiging te zijn voldaan. Als de huur is voldaan, is de inschrijving definitief.

5. Een verkregen plaats kan niet worden geruild zonder overleg met de rommelmarktcommissie.

6. Het verhandelen van voedingswaren is niet toegestaan op de rommelmarkt.

7. De huurder dient zich te houden aan de brandweervoorschriften.

8. Horeca activiteiten zijn voorbehouden aan de organisatie.

Artikel 5 Annulering:

Indien de huurder uiterlijk 7 dagen voor de rommelmarkt de inschrijving annuleert, vindt restitutie van de gehele huurprijs plaats. Indien de huurder binnen 7 dagen voor de rommelmarkt de inschrijving annuleert of op de dag van de rommelmarkt niet op komt dagen, wordt de gehele huurprijs in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 6 Afgelasting van de Rommelmarkt:

1. Als de afgelasting minimaal 1 dag voor de rommelmarkt plaats vindt, vindt restitutie van de huurprijs minus 25% administratiekosten over de gehele huurprijs plaats.

2. Als de afgelasting door calamiteiten of bijzondere omstandigheden op de dag van de rommelmarkt plaats vindt, vindt geen restitutie van gemaakte kosten plaats.

Artikel 7 Algemene voorwaarden voor gebruik stand- of grondplaats:

1. De huurder dient zijn grondplaats uiterlijk 07.45 uur te hebben ingenomen. Parkeermogelijkheden zijn er voldoende op het rommelmarktterrein, deze parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor de huurders van een grondplaats. Parkeren is niet toegestaan aan de grondplaats zelf.

2. Indien de huurder om 09.00 uur zonder bericht niet aanwezig is, kan de niet-bezette grondplaats in overleg met de rommelmarktcommissie door een toevallige huurder worden ingenomen. Diegene die de grondplaats krijgt toegewezen, betaalt de huurprijs aan de rommelmarktmeester.

3. Door de toegewezen plaats te aanvaarden, verklaart de huurder zich te onderwerpen aan alle geldende voorschriften betreffende de reglementering van de rommelmarkt.

Artikel 8 Verplichtingen van de huurder:

1. De huurder dient te zorgen voor reinheid van zijn grondplaats.

2. Na afloop van de rommelmarkt dient de huurder zijn grondplaats schoon en opgeruimd achter te laten.

3. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat er geen brandbare, gevaarlijke of schadelijke stoffen aanwezig zijn op of om de grondplaats.

Artikel 9 Tijdens de rommelmarkt is het de huurder verboden:

1. om open vuur op of naast de kraam te hebben;

2. gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van geluid;

3. zich zo te gedragen of zijn plaats zo in te richten, dat zijn medehuurders daar hinder van ondervinden;

4. activiteiten te verrichten welke schade aan de ondergrond kunnen opleveren;

Artikel 10 Intrekking recht op grondplaats:

De rommelmarktcommissie is bevoegd om een grondplaats in te trekken:

1. Bij wangedrag van de huurder;

2. Bij overtreding van de bepalingen van de rommelmarktverordening.

Artikel 11 Aansprakelijkheid:

De huurder van een grondplaats kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten en materialen ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.

Artikel 12 Calamiteiten:

In geval van brand of andere calamiteiten, waarbij tussenkomst van hulpdiensten noodzakelijk is, dienen de huurders de aanwijzingen op te volgende van de hulpverleners, de mensen die belast zijn met het toezicht op de veiligheid en de rommelmarktcommissie.

%d bloggers liken dit: