Privacy Policy

Uw privacy
Stichting Dorpsgemeenschap Sint Kruis en FC Peperbusse hechten veel waarde aan het in ons gestelde vertrouwen, daarom willen wij u graag door middel van deze privacyverklaring op de hoogte brengen van onze omgang met uw gegevens. Wij behandelen en verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en trachten ons hiermee te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringsweg AVG.

Stichting Dorpsgemeenschap Sint Kruis en FC Peperbusse zorgen ervoor dat:

  • er duidelijk – via deze verklaring – vermeld wordt met welke doeleinden wij uw gegevens verwerken;
  • wij enkel de benodigde gegevens verwerken, welke nodig zijn voor die doeleinden;
  • wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze activiteiten en uw toestemming vragen in gevallen waarin toestemming een vereiste is;
  • er passende beveiligingsmaatregelen genomen worden om uw gegevens te beschermen;
  • wij uw recht respecteren om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden en waar nodig, te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken of uw gegevens te wissen.

De verwerking van uw gegevens
Stichting Dorpsgemeenschap Sint Kruis en FC Peperbusse verzamelen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij vragen u enkel uw gegevens achter te laten via de website, wanneer u zich aanmeld of opgeeft voor een van de activiteiten of wanneer u uw donateurschap voor Stichting Dorpsgemeenschap Sint Kruis wilt verlengen. Uw gegevens worden gebruikt om contact met u te leggen naar aanleiding van uw aanmelding voor een activiteit, daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van informatie rondom de activiteiten die georganiseerd worden. Wij trachten u altijd e-mails te sturen door de ontvanger in bcc te zetten, zodat uw e-mailadres niet bij andere ontvangers terecht komt.

Bewaartermijn
De gegevens die verzameld worden om de beschreven doelen te realiseren, worden bijgehouden totdat u zelf aangeeft dat deze gewist moeten worden uit onze administratie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt maar zullen enkel uitgewisseld worden tussen Stichting Dorpsgemeenschap Sint Kruis en FC Peperbusse. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies en Google Analytics. Deze gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf zodat wij kunnen bepalen hoe gebruikers van onze website deze gebruiken. Deze kennis gebruiken wij om onze websites te optimaliseren en daarmee u beter van dienst te kunnen zijn. Daarnaast maken wij gebruik van Apple- en Microsoft Accounts en diens opslagmogelijkheden voor e-mail en andere documentatie.

Publicatie van uw gegevens
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maken Stichting Dorpsgemeenschap Sint Kruis en FC Peperbusse gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Stichting Dorpsgemeenschap Sint Kruis en FC Peperbusse behouden zich het recht om wijzigingen in de cookie- en privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen aangebracht zijn. Indien er belangrijke wijzigingen doorgevoerd worden welke invloed hebben op de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, zullen wij dit kenbaar maken via onze website of een nieuwsbrief.

Vragen, opmerkingen, inzage of verzoek tot wijzing van uw gegevens
Wanneer u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, of wanneer u uw gegevens wilt inzien of wijzigingen kunt u hiervoor contact opnemen met ons. Dit kan per e-mail naar fcpeperbusse@gmail.com.

%d bloggers liken dit: